मालमत्ता कर भरणा साठी मालमत्ता शोधा

Search by

NON
महत्वाची सुचना

सुटचे विवरणसूट टक्केवारी %
३० दिवसाच्या आत संपुर्ण कर भरल्यास सामान्य करात सुट१०%
ऑनलाईन लिंक द्वारा E-Bill स्विकारणे व ऑनलाईन कर भरल्यास सामान्य करात सुट३%
भुजल पुनर्भरण/Rainwater harvesting करणे करिता सामान्य करात सुट ( कार्यान्वित केला असल्यास प्रकल्प सुरु असे पर्यंत)५%
Kitchen/ओला कच-या पासुन कंपोस्ट निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित केला असल्यास प्रकल्प सुरु असे पर्यंत सामान्य करात सुट मिळणार.३%
सौर उर्जा आधारीत विद्युत निर्मीती उपकरण / संच (सोलर इलेक्ट्रीसिटी जनरेटर ) क्षमता (कि. वॅट मध्ये) असणा-या मालमत्तांना सामान्य करात सुट मिळणार - १ कि. वॅट रु. १०००/-, २ कि. वॅट रु. २०००/-, ३ कि. वॅट रु.३०००/-, ४ कि.वॅट रु.४०००/-, ५ कि. वॅट रु.५०००/-५ कि. वॅट फक्त एक पेक्षा अधिक रु.६०००/- 
पारंपारीक उर्जा स्त्रोत वर सौर उर्जा आधारीत पाणी तापविण्याचा संच कार्यान्वित केलेल्या इमारतीला, २०० लिटरचे सयंत्र लावणाऱ्या मालमत्ता धारकास रु. ४०००/- किंवा ५ टक्के जे कमी असेल तेवढी व ५०० चे सयंत्र लावणाऱ्या मालमत्ता धारकास रु.८०००/- | किंवा ५ टक्के जे कमी असेल तेवढी सुट सामान्य करामध्ये फक्त एक वर्षाकरीता सुट. 
महिलांच्या स्वतः च्या नावाने असणा-या एका निवासी मालमत्तेस सामान्य करात सुट.५%
दिव्यांग व्यक्तीच्या स्वतः च्या नावाने असणा-या एका निवासी मालमत्तेस सामान्य करात सुट.१०%
मनपा क्षेत्रात ज्या वाणिज्यीक औद्योगिक आस्थापनेमुळे रोजगारास चालना मिळत आहे अश्या आस्थापनांना भविष्य निर्वाह निधी चे नोंदणी प्रमाणपत्र व भविष्य निर्वाह निधीची मागील ६ महिन्यापेक्षा जुनी नसलेली चलान सादर केल्यास सामान्य करात सुट.५%
संरक्षण दलातील शौर्य पदक धारकांच्या स्वतःच्या आणि माजी सैनिकांच्या विधवांच्या किंवा आजी अथवा माजी सैनिक, बी. एस. फ. जवान व ग्रिफ जवान यांच्या पत्नीच्या नावे असतील अशा एका मालमत्तेला सामान्य करातून सुट१००%
शहरातील ज्या मालमत्ता केवळ समाज उपयोगी उपक्रमाकरिता कुठलाही मोबदला न घेता सेवा प्रदान करतात अश्या इमारती व जमिनी, सभागृह तथा आरोग्य सेवे संबधीत व अनाथ, अपंग व्यक्ती बाबत सांभाळ तथा त्यांच्या शैक्षणिक उद्देशाने निराधार व्यक्ती तथा प्राणी यांचा सांभाळ करणे व वृद्धाश्रम बेघरांकरीता निवारा इत्यादी तत्सम उपक्रम राबविण्यात येणा-या मालमत्तांना महाराष्ट्र महागरपालिका अधिनियम प्रकरण ११ मधील कलम १३२ (ब) अन्वये कर आकारणी मधुन सामान्य करात सुट.१००%
Payment Gateway Charges

Payment ModeNote * (Transaction Charges + GST Applicable per transaction.)
Credit Card/Debit Card/Net BankingNil
UPI Payment TransactionNil
NEFT Or RTGSNil
Tip:- 1. After Debit of amount, Wait for 3 working days to get update your transaction, Even if its not get updated, please mail us at below mail. 2. Do not attempt your transaction second time if you have already attempted, please check your amount is debited from your bank account, if amount is debited and not updated on website, then please mail us all the details on our mail ID as given below.